Pilotní ověření projektu Rozvoj dobrovolnictví v ČR

Organizace ADRA, o.p.s v založila a od května 2020 provozuje regionální dobrovolnické centrum v Libereckém a Moravskoslezském kraji a začíná realizovat aktivity spojené s veřejnou zakázkou Ministerstva vnitra.

V rámci tohoto projektu bude mimojiné vytvářena databáze dobrovolnických organizací, budou probíhat propagační a vzdělávací akce a aktivity zaměřené na spolupráci s místní samosprávou.Veřejná zakázka bude realizována v rámci projektu „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“ reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724.

Projekt je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Hlavním cílem projektu je vytvoření dostupnějších a kvalitnějších služeb v oblasti sociálního začleňování prostřednictvím poskytovaného dobrovolnictví a nastavení příznivého prostředí pro výkon a další rozvoj dobrovolnických aktivit pro co nejširší zapojení dobrovolníků a dobrovolnických organizací, vyzdvihnutí významu všech veřejně prospěšných dobrovolnických činností a posílení uznání dobrovolníků a dobrovolnictví ve společnosti obecně.

Projekt se zaměřuje na profesionalizaci podpory a koordinovaného využívání dobrovolníků především v oblasti sociální integrace, a to u těch organizací, které dobrovolníky nabírají, připravují a vysílají dále pro klienty cizí anebo své.

Na základě výstupů z realizace předmětu veřejné zakázky „Pilotní ověření“ bude zadavatel vytvářet státní politiku v oblasti dobrovolnictví a podporovat rozvoj dobrovolnických organizací, dobrovolnických center i samotných dobrovolníků v jejich veřejně prospěšných aktivitách. Výstupy budou sloužit nejen v rámci nelegislativních aktivit, ale mohou být využity i k případným legislativním úpravám.

 

Předmětem projektu je získání podkladů pro tvoření státní politiky

 1. Analytický materiál popisující situaci v oblasti dobrovolnictví v dobrovolnických organizacích a centrech v zahraničí i v České republice – Takový výzkum v České republice není k dispozici.
 2. Návrh „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice“ s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center se zaměřením na systémovou podporu a rozvoj dobrovolnických aktivit, zvýšenou dostupnost a profesionalizaci služeb dobrovolnických center a jejich klientů při pokrytí celého území České republiky.
 3. Evaluační zpráva obsahující rovněž statisticko-sociologické šetření formou přílohy.
 4. Metodika realizace a podpory dobrovolnických center v ČR.
 5. Doporučený obsah vzdělávání pracovníků dobrovolnických center, dobrovolnických organizací a dobrovolníků.

 

Hlavní cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření dostupnějších a kvalitnějších služeb v oblasti sociálního začleňování prostřednictvím poskytovaného dobrovolnictví a nastavení příznivého prostředí pro výkon a další rozvoj dobrovolnických aktivit, pro co nejširší zapojení dobrovolníků a dobrovolnických organizací, vyzdvihnutí významu všech veřejně prospěšných dobrovolnických činností a posílení uznání dobrovolníků a dobrovolnictví ve společnosti obecně.

Dílčí cíle projektu:

 1. Zvýšení dostupnosti dobrovolnictví, širší zapojení dobrovolníků do dobrovolnických aktivit, lepší koordinace, profesionalizace a zefektivnění poskytování služeb dobrovolnictví na celém území České republiky.
 2. Zkvalitnění práce s dobrovolníky a s pracovníky dobrovolnických organizací a dobrovolnických center, poskytování vzdělávání, odborné, profesionální a koordinované podpory.
 3. Metodicky jednotné a plošné poskytování služeb dobrovolnických center v rámci zvyšování kvality a dostupnosti služeb neziskových organizací v České republice. Využití jednotné koncepce a metodiky pro další koncepční rozvoj dobrovolnictví ze strany MV.

Cílová skupina:

 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování.
 • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice.
 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené.
 • Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace.

 

 

 

Projekt „KONCEPCE ROZVOJE DOBROVOLNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE S AKCENTEM NA ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍ A OBOROVÉ DOSTUPNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V PODOBĚ DOBROVOLNICKÝCH CENTER“ REGISTRAČNÍ ČÍSLO CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vytvoření dostupnějších a kvalitnějších služeb v oblasti sociálního začleňování prostřednictvím poskytovaného dobrovolnictví a nastavení příznivého prostředí pro výkon a další rozvoj dobrovolnických aktivit.

 

 

Pošlete to dál: