Aktuality

Jak jsou v Česku zmapovány neziskovky a jak mezi nimi najít dobrovolnickou organizaci

V ČR bylo v roce 2018 celkem 142 664 neziskových organizací se 117 tisíci zaměstnanci a s 32 455 dobrovolníky. Podle posledních údajů Českého statistického úřadu v Česku dobrovolníci odpracují ročně téměř 57 milionů dobrovolnických hodin a odvedou práci v hodnotě převyšující 9 miliard Kč.

Zhruba 70 % všech dobrovolníků působí v organizacích jako spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, nadační fond, nadace nebo církevní organizace. Dobrovolnictví zanechává významnou stopu, odráží stav občanské společnosti, dovede velmi rychle reagovat na aktuální a naléhavé situace. Tento aspekt je zvláště zřejmý při událostech, jako jsou například povodně nebo složitá období vyvolaná šířením koronaviru, kdy se řada osob zapojila v dobrovolnických aktivitách a snažila se pomáhat bez ohledu na osobní zisk.

 

 

Proč mapovat dobrovolnictví?

Počet neziskových institucí v České republice má stále vzrůstající trend. Tím vzrůstá potřeba koordinovat jejich aktivity a nacházet způsoby, jak se v této oblasti orientovat. Pro podporu dobrovolnictví je třeba odpovídat na otázky, které kladou zájemci o dobrovolnictví a současně je nutno pokrýt celou škálu složité problematiky řízení dobrovolnické organizace.

Statistická data a kalkulace ekonomické hodnoty dobrovolnictví lépe umožňují:

  • přesvědčit vládu a tvůrce politiky, že dobrovolná činnost vytváří významný ekonomický přínos pro společnost,
  • podporovat v ostatních motivaci k účasti na dobrovolnictví,
  • informovat společnost o přínosech dobrovolnictví pro ekonomiku,
  • sledovat vývoj této činnosti v rámci celé produkce ekonomiky.

 

Vytvářet prostředí příznivé pro rozvoj dobrovolnictví není samozřejmost

Jak snadno může zájemce o dobrovolnictví najít své uplatnění podle svých představ? Jakou podporu potřebují dobrovolnické organizace při získávání, školení a koordinaci dobrovolníků, a také například při zajišťování finančních zdrojů nebo legislativních požadavků?

Odpovídat na tyto otázky je jeden z úkolů Regionálního dobrovolnického centra Libereckého kraje. Zmapovat dobrovolnické aktivity, nabídnout organizacím i dobrovolníkům podporu, servis a zlepšit obecné povědomí a orientaci v regionálním dobrovolnictví. Cílem je vytváření prostředí pro rozvoj dobrovolnických aktivit, vyzdvihnout význam veřejně prospěšných dobrovolnických činností a posílit uznání dobrovolníků a dobrovolnictví ve společnosti.

 

Malý průzkum veřejně dostupných zdrojů o dobrovolnictví

Zkusme si udělat malý přehled o tom, co se o dobrovolnictví v ČR můžeme dozvědět z veřejně dostupných zdrojů. Od globálních statistických dat přes „uzly“ státních institucí, až po regionální aktivity.

Jaký je současný stav?

  • Kde můžeme zjistit informace o dobrovolnických organizacích?
  • Jaké zdroje jsou k dispozici a v jakém rozsahu poskytují informace?
  • Co se z těchto zdrojů může dozvědět zájemce o dobrovolnictví?
  • Jak snadno najdou dobrovolnické organizace informace, které budou přínosem pro jejich každodenní práci?

 

Dobrovolnictví na národní úrovni

Na národní úrovni shromažduje data o neziskovkách Český statistický úřad. Je to statistika, nic více a nic méně. Údaje, které ČSÚ poskytuje, nejsou v dostatečném rozlišení na to, aby bylo možné zvlášť sledovat organizace využívající nebo nabízející dobrovolnickou činnost. Z jeho zdrojových dat nelze zjistit přesný počet obyvatel České republiky, kteří pro neziskové instituce vykonávají dobrovolnou práci, neboť jeden člověk může vykonávat dobrovolnou práci pro více neziskových institucí.

 

Můžeme si spočítat, že jeden dobrovolník svou prací v roce 2018 daroval české společnosti průměrně 287 tisíc Kč.

 

Výstupy jsou cenné zejména pro vytvoření představy o objemu a proporčním rozložení neziskovek podle typu, zaměření nebo počtu zaměstnanců či dobrovolníků. Velmi zajímavé je i hledisko finanční, tedy na kolik Kč je oceněna realizovaná dobrovolnická práce. Jako perličku si tak například můžeme spočítat, že jeden dobrovolník svou prací v roce 2018 daroval české společnosti průměrně 287 tisíc Kč.

 

 

Dobrovolnická služba je v celorepublikovém měřítku agendou Ministerstva vnitra České republiky. Vedle dotačních výzev a realizace řady projektů zaměřených na rozvoj dobrovolnictví, uděluje MV ČR akreditace vysílajícím organizacím, které operativně organizují dobrovolníky a dobrovolnické akce různého charakteru. Organizace s akreditovaným projektem dobrovolníky vybírá, eviduje, připravuje a vysílá k výkonu dobrovolnické činnosti. Tyto organizace jsou prověřeny ze strany Ministerstva vnitra, neboť své projekty organizují v souladu se zákonem o dobrovolnické službě. Tyto organizace ve vysoké míře dbají především na bezpečnost dobrovolníků a jejich klientů, zajišťují pojištění dobrovolníků, jejich školení tak jak jim to ukládá zákon o dobrovolnické službě.

Ačkoli ministerstvo vnitra disponuje poměrně solidní evidencí dobrovolnických organizací, neposkytuje možnost těchto údajů využít byť třeba jen pro účely vyhledávání, přehledů a možností zapojení dobrovolníků. Tento deficit má vyplnit jeden z jeho současných projektů – realizace veřejné zakázky označené zkratkou “Rozvoj dobrovolnictví”, zaměřené na vytvoření a provoz regionálních dobrovolnických center v jednotlivých krajích ČR.

Další institucí je Ministerstvo zdravotnictví, které se soustředí úzce na oblast veřejného zdraví a každoročně poskytuje neziskovým organizacím dotační příležitosti v rámci specifických výzev. Žádný přehled dobrovolnických organizací ve zdravotnictví však není k dispozici. 

Dotační výzvy pro oblast dobrovolnictví nabízí také Ministerstvo práce a sociálních věcí, které navíc provozuje poměrně komplexní Registr poskytovatelů sociálních služeb. V registru jsou zastoupeny i dobrovolnické organizace, nelze je ale nijak selektovat, i přes možnost vyhledávání dle podrobných kritérií.

 

Mapa a výzkum neziskového sektoru

Snaha o opravdové mapování neziskového sektoru je doménou projektu „Interaktivní mapa neziskového sektoru“ (mapaneziskovek.cz), který nabízí interaktivní mapy neziskových organizací – mapu zobrazující nestátní neziskové organizace v ČR a mapu zachycující finanční toky v neziskovém sektoru. Dále lze prohlížet interaktivní mapy, zaměřující se na dílčí témata v rámci neziskového sektoru, která zahrnují dotace z EU pro nestátní neziskové organizace, zařízení registrovaných poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb a organizace zapojené do projektu GIVT.

Projekt je ve vývoji a může zajímavě vizuálně doplňovat tabulky ČSÚ. Vzbuzuje otázku, zda by jeho datové zdroje mohly poskytnout databázi dobrovolnických organizací v jemnějším rozlišení., nicméně na odpověď si bude třeba počkat. Za projektem projektu interaktivních map stojí „Centrum pro výzkum neziskového sektoru“ (cvns.econ.muni.cz/), které spíše akademicky zkoumá stav a rozvoj neziskového sektoru a občanské společnosti a zpracovává výsledky vědeckého výzkumu.

 

Nestátní organizace

Vedle státních institucí je známým hráčem na poli dobrovolnictví organizace Hestia, která působí již od roku 1993 se snahou profesionalizovat dobrovolnictví a vytvářet pro dobrovolnické organizace servis v podobě vzdělávání, mentoringu nebo řešení související legislativy. Hestia od roku 2001 provozuje portál Dobrovolnik.cz, kterým chce zasáhnout celou ČR. Zde vytvářela adresář neziskových organizací pod názvem „Koalice dobrovolnických iniciativ“, který dnes funguje v podobě databáze dobrovolnických organizací a příležitostí k dobrovolnictví. Adresář je obsáhlý a nabízí vyhledávání podle názvu, zaměření nebo lokality organizace, přesto nefunguje zcela intuitivně, neumožňuje strukturované výsledky vyhledávání podle kraje nebo oblasti dobrovolnictví.

Organizace Nadace neziskovky.cz podobně jako Hestia nabízí know-how neziskovkám, pořádá vzdělávací akce, nabízí různé přehledy, studie, aktuality, inspiraci, ale třeba i burzu pracovních míst.  Na svém webu nabízí také katalog neziskovek, která se vyznačuje velkým rozsahem, avšak nefunkčním vyhledáváním a různorodou kvalitou vložených údajů.

Národní asociace dobrovolnictví je další nestátní organizací, s velmi podobnou náplní a nabídkou – spolčovat dobrovolnické mentoringové programy a veřejně prospěšné organizace, být partnerem domácím i zahraničním organizacím zabývajícím se dobrovolnictvím, všestranně podporovat rozvoj dobrovolnictví v ČR, prosazovat zájmy svých členů a poskytovat pro ně vzdělávací, informační a poradenské aktivity.

Nestátní organizace s ambicí pokrýt celé území ČR mohou být dobrým partnerem pro dobrovolnické organizace a užitečným zdrojem pomoci v praxi. Snaží se poskytovat služby a informace, které státní instituce nenabízejí. Některými svými aktivitami a realizací některých projektů dokonce konkurují státu či dublují projekty například Ministerstva vnitra (např. zmíněný projekt Rozvoj dobrovolnictví).

 

Dobrovolnictví v krajích

Na úrovni jednotlivých krajů se oblasti dobrovolnické činnosti dotýká Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Je to určitý výběr sociálně zaměřených organizací provozovaný zpravidla krajským úřadem. Například v Libereckém kraji má katalog podobu rozcestníku s cílem pomoci občanům řešit krizové situace. Katalog však není primárně zaměřen na dobrovolnické organizace, obsahuje kontakty i na jiný druh organizací, společností či institucí úzce zaměřených na sociální oblast.

Situace v jednotlivých regionech ČR se může značně lišit. Vše se odvíjí od lokálních a sociálních specifik, krajské politiky a místních potřeb. Významným tématem je také udržitelnost v delším časovém horizontu. Mnohé slibné iniciativy a projekty nezřídka vychází do ztracena po ukončení financování, případně obratem v místní politice nebo spuštěním konkurenčního projektu.

Reálnou nadějí na zmapování dobrovolnictví je aktuálně vytvářená databáze dobrovolnických organizací a programů v režii Regionálních dobrovolnických center. Její silnou stránkou může být kvalitní a aktualizovaný obsah vycházející ze znalosti místního prostředí a živého kontaktu s organizacemi v návaznosti na širší vzájemnou spolupráci. Samozřejmostí je možnost vyhledávání podle zaměření, lokality nebo typu organizace. Mínusem je prozatím nepropojenost jednotlivých databází a jejich různorodá řešení. Databáze dobrovolnických organizací a programů Libereckého kraje je k dispozici na našem webu.

 

Reálnou nadějí na zmapování dobrovolnictví je aktuálně vytvářená databáze dobrovolnických organizací a programů v režii Regionálních dobrovolnických center.

 

Statistiky neziskového sektoru

Vraťme se ještě k číslům Českého statistického úřadu. Jeho údaje jsou sbírány systematicky, lze je dobře srovnávat a lze díky nim také odhadovat trend vývoje v delší perspektivě. Díky komplikovanému sběru a zpracování údajů na národní úrovni jsou většinou údaje ČSÚ k dispozici až s dvouletým zpožděním.

Počet dobrovolníků je publikován pouze jako počty úvazků přepočtených na plnou pracovní dobu (FTE).

FTE (z anglického označení full time equivalent) je ekvivalent plného pracovního úvazku, který umožňuje porovnávat spotřebu lidské práce různých jednotek, které zaměstnávají lidi na částečné úvazky. Jde o standardní ukazatel spotřeby lidské práce používaný v ekonomii. Počítá se jako počet odpracovaných hodin v nějaké oblasti či organizaci za určité období vydělený počtem hodin, které by za stejné období odpracoval jeden pracovník na plný pracovní úvazek.

Ocenění práce dobrovolníků je mediánem hodinové mzdy (163,9 Kč v roce 2018).

 

 

   Počet hodin odpracovaných dobrovolníky v ČR v období 2012-2018

 

 

    Ocenění dobrovolnické práce v ČR v období 2012-2018

 

Počet odpracovaných hodin vzhledem k počtu dobrovolníků v ČR období 2012-2018

 

Dobrovolnictví v ČR podle odvětví v roce 2018

 

 

Pošlete to dál: